Licytacje ruchomości

Sprzedaż ruchomości dokonana w trybie egzekucji nie jest sprzedażą umowną, do której mogłyby być stosowane zasady prawa cywilnego, lecz zbyciem przymusowym, którego skutki określa kodeks postępowania cywilnego. Przez przybicie nabywca uzyskuje tytuł do prawa własności ruchomości. Przejście prawa własności na nabywcę następuje po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny – art. 874 kpc.

Nabycie ruchomości na licytacji ma charakter pierwotny, zatem nabywca staje się właścicielem bez żadnych obciążeń. Nie służą mu roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne ruchomości.

Obwieszczenia o licytacjach ruchomości: